Ochrana osobních údajů

Ohledně požadavků či dotazů v souvislosti s ochranou osobních údajů se můžete obrátit na odpovědného pracovníka dostupného na gdpr@prosaz.cz.

Ochrana osobních údajů

Ohledně požadavků či dotazů v souvislosti s ochranou osobních údajů se můžete obrátit na odpovědného pracovníka dostupného na gdpr@prosaz.cz.

Účelem toho dokumentu je poskytnout informace o podmínkách zpracování osobních údajů organizací Prosaz, z.ú.

Identifikace správce a zpracovatelů

Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Prosaz, z. ú. se sídlem Kodymova 2526/4, Stodůlky, 158 00 Praha 5, IČO: 43005853 (dále jen Prosaz).

Ohledně požadavků či dotazů v souvislosti s ochranou osobních údajů se můžete obrátit na odpovědného pracovníka dostupného na gdpr@prosaz.cz.

Účely zpracování osobních údajů, zpracovávané osobní údaje a právní základy pro zpracování

Domácí zdravotní péče

Ve vztahu k fyzickým osobám, kterým jsou poskytovány zdravotní služby, jsou zpracovávány:

 • jméno a příjmení
 • rodné číslo
 • kontaktní údaje (adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa)
 • údaje o zdravotním stavu
 • údaje o ošetřovatelské anamnéze
 • ošetřovatelské plány a souhrny
 • záznamy o provedených návštěvách a provedené péči
 • fotodokumentace (např. ran a dekubitů)

Účelem zpracování je splnění právních povinností souvisejících s poskytováním zdravotních služeb, vyplývajících z právních předpisů (především zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, zák. č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění, zák. č. 551/1991 Sb. o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky a zák. č. 280/1992 Sb. o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, v platném znění) a dále za účelem plnění povinností vyplývající ze smluv uzavřených se zdravotními pojišťovnami ohledně poskytování, vykazování a úhradě poskytnuté zdravotní péče.

Osobní asistence a pečovatelská služba

Ve vztahu k fyzickým osobám, kterým jsou poskytovány sociální služby, jsou zpracovávány:

 • jméno a příjmení
 • datum narození
 • kontaktní údaje (adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa)
 • údaje o sociální situaci
 • údaje o zdravotním postižení a příspěvku na péči
 • údaje o zdravotním stavu, pokud přímo souvisí s poskytováním služby
 • individuální plány poskytování služeb včetně mapování potřeb a případných rizik
 • záznamy o provedených návštěvách a provedených úkonech
 • záznamy o vyúčtování a úhradě služeb

Údaje jsou zpracovávány za účelem splnění právních povinností souvisejících s poskytováním sociálních služeb, vyplývajících z právních předpisů (především zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách v platném znění) a dále pro plnění povinností vyplývajících ze smluv uzavřených s jednotlivými uživateli služeb.

Chráněné dílny

Ve vztahu k fyzickým osobám, které pracují v chráněných dílnách, jsou zpracovávány údaje jako u ostatních zaměstnanců, tzn:

 • jméno a příjmení
 • datum a místo narození
 • pohlaví
 • rodinný stav
 • rodné číslo
 • všechna dřívější příjmení
 • místo trvalého pobytu, případně jiné místo, kde zaměstnanec pobývá
 • číslo občanského průkazu nebo průkazu o povolení k pobytu
 • dosažené vzdělání a kvalifikace
 • výpis z rejstříku trestů
 • státní příslušnost
 • údaje o zdravotní způsobilosti k práci
 • údaje o pobíraném důchodu
 • údaje o zdravotním postižení nebo znevýhodnění
 • počet nezletilých dětí, jejich jména, příjmení a rodná čísla, trvalý pobyt, údaje o studiu
 • jméno, příjmení, rodné číslo, adresa trvalého pobytu, název a adresa zaměstnavatele manžela/ky
 • údaje o zdravotním pojištění a sociálním zabezpečení

Údaje jsou zpracovávány za účelem splnění povinností souvisejících se zaměstnáváním fyzických osob, vyplývajících z právních předpisů (především zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, zák. č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti, zák. č. 251/2005 Sb. o inspekci práce, zák. č. 187/2006 Sb. o nemocenském pojištění, zák. č. 582/1991 Sb. o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, zák. č. 592/1992 Sb. o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, zák. č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů a dalších příslušných zákonných předpisů v platném znění) a dále plnění povinností vyplývajících ze smluv uzavřených se zaměstnanci a dále za účelem plnění smluv uzavřených se smluvními partnery, v nichž se jako zaměstnavatel zavazujeme k provedení úkonů či služeb prostřednictvím k tomu kvalifikovaných osob (zaměstnanců).

Cookies

Cookies jsou malé datové soubory, které jsou nezbytné pro správnou funkci stránek, a které jsou uloženy na Vašem počítači v okamžiku, kdy tyto stránky začnete využívat. Stránky si tak na určitou dobu zapamatují úkony a nastavení, které jste na nich provedli. Tyto údaje tedy nemusíte zadávat znovu při opětovné návštěvě stránek a přechodem mezi jednotlivými sekcemi webu. Používáním webu uživatel souhlasí s použitím zmíněné technologie.

Nezbytné cookies – cookies nezbytně nutné pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb. Pro použití těchto cookies není vyžadován souhlas. Více informací naleznete zde: www.google.com/policies/technologies/cookies.

Forma zpracování a přístupy k osobním údajům

Pro zabezpečení Vašich osobních údajů byla přijata vhodná organizační a technická zabezpečení vycházející z GDPR včetně řízení přístupů k osobním údajům. Prosaz provádí pravidelné audity v oblasti bezpečnosti dat a osobních údajů.

Vaše osobní údaje budou uchovávány jak elektronicky tak písemně. Data v elektronické podobě jsou ukládána na sdílené disky. Přístupy k osobním údajům na sdílené disky mají pouze zaměstnanci organizace, pričemž jsou dále omezeny a řízeny. Písemná dokumentace je uchovávána v uzamykatelných kartotékách, do kterých mají přístup pouze určení zaměstnanci. Likvidace elektronických i písemných dat probíhá pravidelně dle skartačního řádu.

Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

Osobní údaje jsou předávány v rámci plnění výše zmíněných účelů následujícím subjektům:

 • Lékařům, zdravotním pojišťovnám, kontrolním orgánům (např. MHMP, MPSV ČR, MZ ČR, Úřad práce ČR, apod.)
 • podílejícím se na dodání zboží, služeb a realizaci plateb na základě smlouvy
 • zajišťujícím služby provozování webových stránek

Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

Doba zpracování osobních údajů

Lhůta, po kterou budeme Vaše osobní údaje zpracovávat, je po dobu trvání uzavřené smlouvy či v rámci trvání účelu oprávněného zájmu a následně po dobu nezbytně nutnou pro zajištění právních nároků ze smlouvy plynoucích, případně dalších lhůt plynoucích z legislativy (např. archivace, promlčecí lhůta a další). S ohledem na promlčecí lhůty budeme Vaše osobní údaje uchovávat po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu.

Prava subjektů údajů

Přístup k Vašim osobním údajům – máte právo podat žádost o přístup k osobním údajům týkajícím se Vaší osoby. Poskytneme Vám informaci o tom, jaké osobní údaje o Vás zpracováváme, komu jsou data předávána, jaká je lhůta pro zpracování a jak jsou Vaše osobní údaje zabezpečeny.

Právo na editaci osobních údajů – máte právo požadovat opravu nepřesných osobních údajů, případně jejich doplnění.

Právo na výmaz a zapomenutí – máte právo na to, požádat o výmaz Vašich osobních údajů, pokud jsou zpracovávány bez právního základu, tedy neoprávněně. Vaše osobní údaje jsou v rámci zpracovávání likvidovány dle skartačního řádu. Právo na zapomenutí přichází ve chvíli, kdy již neexistuje žádný legitimní účel ani lhůta pro další zpracování osobních údajů.

Námitka proti zpracování – máte právo vznést námitku proti zpracování Vašich údajů na základě oprávněného zájmu.

Právo na omezení zpracování – máte právo požadovat omezení zpracování Vašich osobních údajů – např. v případě vznesení námitky proti zpracování osobních údajů do té doby, dokud se neposoudí oprávněný zájem v rámci námitky proti zpracování osobních údajů.

Právo ne přenositelnost – páte právo nás požádat, abychom Vám poskytli výpis Vašich osobních údajů, abyste je mohli přenést k jinému správci. Toto právo se vztahuje pouze na osobní údaje, které jsme získali na základě souhlasu nebo na základě smlouvy.

Právo podat podnět na ÚOOÚ – v případě, že budete mít podezření na protiprávní zpracování Vašich osobních údajů, máte právo podat stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů (posta@uoou.cz).

Právo nebýt součástí automatizovaného rozhodování s právními účinky – automatizovaným rozhodováním je takové rozhodování, které činí stroj bez zásahu člověka, a které má pro subjekt údajů právní či jiné obdobně závažné důsledky (např. vypovězení smlouvy). Automatizované rozhodování je možné, pokud je nutné k uzavření a plnění smlouvy a dále se souhlasem subjektu údajů. K takovému zpracování však v naší organizaci nedochází – do zpracování vždy vstupuje a rozhoduje konkrétní pracovník organizace.

Závěrečná ustanovení

Ohledně požadavků či dotazů v souvislosti s ochranou osobních údajů se můžete obrátit na odpovědného pracovníka dostupného na gdpr@prosaz.cz.

Kontaktujte nás

Máte nějaký dotaz? Neváhejte a napište nám.