Podmínky


Pravidla DP
Podmínky

Po indikaci domácí péče ošetřujícím lékařem klienta navštíví vybraný pracovník domácí péče, který provede vstupní pohovor, vyšetření klienta a zhodnocení stavu jeho vlastního sociálního prostředí. Seznámí ho s rozsahem výkonů a frekvencí domácí péče, dohodne s ním a jeho rodinou harmonogram odborné i laické péče a její rozdělení do působnosti agentury, klienta a jeho blízkých.


Je-li nutno provést v zájmu kvality poskytované domácí péče určité úpravy ve vlastním sociálním prostředí klienta, například umístění lůžka, vybavení kompenzačními pomůckami, přístroji apod., je po vzájemné dohodě přizpůsobeno prostředí nejen pro poskytování domácí péče, ale i pro pohodlí ošetřovaného.

Pokud je indikována domácí péče v průběhu hospitalizace nebo po jednodenním zákroku, je vhodné, aby ke kontaktu s klientem došlo ještě v průběhu jeho pobytu v zařízení tak, aby se pracovník domácí péče dohodl o dalším vhodném postupu s ošetřujícím lékařem i personálem. Domácí péče je v tomto případě zahájena v den následující po propuštění klienta nebo bezprostředně po provedení jednodenního zákroku.

Domácí péči neposkytujeme, tehdy, když si ji sám klient nepřeje. Obtížné je poskytování domácí péče také tehdy, když klient nemá vhodné sociální prostředí, rodinu nebo jinou sociální síť osob ochotných spoluvytvářet jeho domácí prostředí a spolupracovat na plnění plánu následné péče.

Agentura domácí péče Prosaz si vyhrazuje právo odmítnout poskytnutí péče, pokud:

  • prostředí nebo sám pacient ohrožuje zdraví zdravotní sestry, je vytvořena nepřátelská, ponižující nebo zneklidňující situace
  • rozsah péče překračuje možnosti agentury
  • u přímo placené péče není včas zaplacena záloha na zdravotní péči
  • z jiných závažných důvodů.

V případe odmítnutí péče však nesmí být ohroženo zdraví pacienta a o předčasném ukončení péče musí být informován obvodní, resp. ošetřující lékař.