O nás


skryty text

Slovo ředitelky

 

„Mladí lidé se chtějí většinou bavit, resp. společně trávit volný čas a věnovat se svým zájmům. Ne jinak je tomu u mladých lidí se zdravotním postižením. A to je pravděpodobně hlavní důvod, proč 1. října 1991 vznikl PROSAZ Společnost pro sociální rehabilitaci občanů se zdravotním postižením.


Nicméně z malého občanského sdružení zaměřeného pouze na zájmové a volnočasové aktivity vznikla za cca čtvrtstoletí činnosti velká organizace, která poskytuje registrované sociální a zdravotní služby, provozuje chráněné dílny zaměstnávající desítky lidí se zdravotním postižením a kromě toho má vlastní rekreační středisko patřící mezi největší podobná zařízení, co se týká kapacity bezbariérového ubytování.


To ovšem neznamená, že by volnočasové aktivity zůstaly na okraji zájmu. I nadále jsou organizovány např. různé rehabilitační a rekondiční pobytové akce, tábory pro těžce zdravotně postižené děti a mládež i různé kulturně-společenské akce, jako jsou jarmarky výrobků chráněných dílen nebo třeba tradiční reprezentační plesy. Tuto poměrně pestrou činnost sjednocuje jedna hlavní idea, která je formulována v poslání organizace.


Přestože dobře definovaná idea zajišťuje určitou kontinuitu činnosti, nebylo možné se vyhnout otázce: Jak dál…? Pro snazší hledání odpovědi jsme se pokusili formulovat naši vizi…“ říká předsedkyně PROSAZu Ing. Iveta Pešková.

Poslání

 

Posláním organizace PROSAZ je pomáhat zdravotně postiženým žít normálně. Zapojujeme je do běžného života zajištěním přímé péče, zaměstnáváním a nabídkou volnočasových a rekreačních aktivit.

 

Vize

 

Usilujeme o to, aby zdravotně postižení mohli žít plnohodnotný život, což znamená žít běžným životem v majoritní společnosti bez znevýhodnění, podle cítění a potřeb daného jedince. Chceme dosáhnout stavu, aby si zdravotně postižený mohl zajistit svůj život stejně tak snadno, jako když si zdravý člověk sám dojde na autobus, nakoupit, či na WC. Proto chceme nabízet Osobní asistenci a zdravotní péči 24 hodin denně na zavolání ve formě terénních a pobytových služeb a umožňovat zdravotně postiženým osobám zaměstnání ve vlastní ekonomicky soběstačné Chráněné dílně.


Budujeme soběstačnou organizaci co nejvíce nezávislou na státních dotacích, která bude vzorem a bude udávat trend v poskytování zdravotních a sociálních služeb. Služby nabízíme na území hl. m. Prahy. Součástí naší práce je stálé zvyšování informovanosti široké veřejnosti v této oblasti a to na celém území ČR.


Chceme mít profesionální pracovníky, jimž zabezpečíme dobré pracovní podmínky a ohodnocení. Zaměstnancům zajistíme trvalé kontinuální vzdělávání a profesní růst. Pro zaměstnance chceme pořádat vlastní akce, nejen vzdělávací, ale směřující i k aktivnímu odpočinku. Chceme využít i potenciálu mladých absolventů a pomocí tzv. „inkubátoru“ z nich postupně vychovávat motivované profesionály s loajálním vztahem k organizaci.


Domácí zdravotní péče Osobní asistence Pečovatelská služba Výtvarná dílna Rekreace Líchovy