Osobní asistence


Osobní asistence zajišťuje uživateli pomoc a podporu, kterou potřebuje vzhledem k svému zdravotnímu postižení. V praxi to znamená, že osobní asistent „nahrazuje“ ruce, nohy, oči a další části těla, které mají svoji funkci omezenou. Usilujeme především o kvalitu poskytované služby a maximální začlenění člověka se zdravotním omezením do běžného života.


  • Posláním osobní asistence organizace PROSAZ je poskytování terénních služeb osobní asistence lidem se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení na území hl. m. Prahy tak, aby je podpořili v aktivním řešení jejich nepříznivé sociální situace a v jejich snaze žít ve svém domácím prostředí.
  • Cílovou skupinou pro naši osobní asistenci jsou tělesně postižení, chronicky nemocní a senioři. Služba je poskytována osobám starším 16 let. Osobní asistenci neposkytujeme osobám bez přístřeší, osobám závislým na alkoholu a jiných toxických látkách, osobám s těžkým mentálním postižením a osobám s agresivním chováním.

Poskytované úkony osobní asistence podle zákona o sociálních službách č. 108/2006Sb.:

  • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
  • pomoc při osobní hygieně
  • pomoc při zajištění stravy
  • pomoc při zajištění chodu domácnosti
  • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
  • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
  • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Osobní asistenci poskytujeme v domácnosti uživatele na území hlavního města Prahy denně vč. sobot a nedělí v době od 6:00 do 23:30, ale je možné dohodnout i noční službu. Cena služby činí 130 Kč/hod., kdy je započítáván skutečně spotřebovaný čas a čas nezbytný k zajištění úkonu (podle vyhlášky č. 505/2006 Sb.). Pokud jste osoba se sníženou soběstačností, ať už z důvodu věku nebo zhoršeného zdravotního stavu, máte nárok na příspěvek na péči (http://portal.mpsv.cz/forms/).

Asistenci můžeme poskytovat až po uzavření smlouvy. Nejjednodušší způsob je zavolat na některé z uvedených telefonních čísel a domluvit si osobní schůzku s vedoucím sociálních služeb, který vás navštíví přímo ve vaší domácnosti, nebo vyplnit a odeslat žádost o osobní asistenci. Při osobním jednání budou posouzeny požadavky zájemce a zároveň možnosti poskytovatele. Pokud dojde ke vzájemné shodě, budou domluveny konkrétní podmínky pro poskytování osobní asistence a uzavření písemné smlouvy.