Inspekce kvality


Ve dnech 26. 5., 27. 5. a 28. 5. 2010 proběhla v PROSAZu Inspekce kvality poskytování sociálních služeb v oblasti osobní asistence.

Při inspekci bylo kontrolováno především:

  • zda a v jaké kvalitě jsou vytvořeny standardy kvality sociálních služeb
  • zda a jak podle nich pracovníci poskytují péči (dle jednotlivých standardů)
  • jak je řízena práce osobních asistentů

Hlavním ukazatelem kvality sociální služby je míra naplnění základních zásad zákona o sociálních službách obsažených v §2 (posilování sociálního začleňování uživatelů). Zda sociální služba tento efekt skutečně má, se posuzuje podle  příležitostí, které má v životě uživatel, s příležitostmi jeho vrstevníka. Neporovnávají se tedy služby mezi sebou.
Osobním cílem se rozumí cíl, kterého by mělo být poskytováním služby dosaženo u jednotlivých uživatelů. Sleduje se, zda je osobní cíl službou naplňován. Pro zjištění, zda poskytovatel dodržuje standardy kvality sociálních služeb(§88 písmeno h) zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách), je nezbytné vždy využít  rozhovor s respondentem (uživatelem sociální služby).

Inspekce probíhala následovně:

Den 1.

Pohovory se statutárními zástupci, vedoucími pracovníky a s jednotlivými  respondenty (uživateli).

Den 2.

Pohovory se zaměstnanci. Hodnocena byla především součinnost jednotlivých vedoucích pracovníků ve všech stupních vedení a následně součinnost zaměstnanců přímé péče. Rozhovory se zaměstnanci, kteří se věnují přímé péči. V rozhovorech se jednalo především o pochopení obsahu standardů, zejména zda zaměstnanci chápou podstatu, důležitost a smysl osobních cílů uživatelů, zveřejněného poslání, cílů a zásad poskytované služby, práva osob a jak je chránit, jaká jsou pravidla pro přizpůsobení služeb jednotlivým osobám, jak jsou plněny personální a provozní standardy a vnitřní pravidla organizace.
Dále při rozhovorech se zaměstnanci došlo k ověřování skutečností, které se inspekční tým dozvěděl při rozhovorech s respondenty.

Den 3.

Doplňující pohovory se zaměstnanci všech stupňů poskytování péče. Vyhodnocení inspekce a předání inspekční zprávy.

S radostí můžeme všem našim příznivcům oznámit, že výsledky inspekce kvality sociálních služeb jsou následné:

  • Celkový počet hodnocených kritérií standardů kvality: 48
  • Celkový počet hodnocených zásadních kritérií: 17
  • Počet zásadních kritérií, která byla ohodnocena body 0 a 1: 0
  • Celkový počet bodů: 129 = 89,9%

Z výše uvedeného je patrné, že osobní asistence prošla inspekcí kvality sociálních služeb s velmi kladným výsledkem. Děkujeme všem uživatelům a zaměstnancům, kterých se inspekce kvality sociálních služeb dotkla, za trpělivost a ochotu se inspekce zúčastnit.